FAQs Complain Problems

प्रा.वि./नि.मा.वि./मा.वि./उ.मा.वि. तह खुला र आन्तरिक तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकासन गरिएको बारे

प्रा.वि. खुला प्रा.वि. आन्तरिक नि.मा.वि. खुला आन्तरिक
नि.मा.वि. खुला आन्तरिक मा.वि./ उ.मा.वि

आर्थिक वर्ष: