बोर जातको बाख्राको बोका तथा पठेंग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना|