ठाटीकाँध गाउँपालिकाको वडा न. ३ मा अबस्थित मदन तालको एक झलक